Plan- och byggprojekt

Västra Nordstan - Från kontor till bostäder

SDN Centrum. Stadsdel Nordstaden.

Syftet med planen är att med tilläggsbestämmelser ändra gällande detaljplaner inom kvarteret Göta Kanal för att medge bostadsändamål i två befintliga kontorshus. Planändringen syftar också till att befintliga arkader längs Klädpressaregatan och Spannmålsgatan kan byggas bort samt att medge en mindre gårdsbyggnad i kvarterets östra del. För den äldre kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen inom kvarteret införs rivningsförbud samt bevarande- och varsamhetsbestämmelser. Planen hanteras med så kallat enkelt planförfarande. Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 50-60 bostäder

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2013-07-31). Byggande pågår. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5181.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Ca 50-60 nya bostäder stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0466/10
Diarienummer FK
FN1588/12
Planens formella namn
Detaljplan för Ändring av EII 3596 och EII 2426, stadsplaner för kv. Göta Kanal inom stadsdelen Nordstaden

Handläggare

Markägare

Privat fastighetsägare