Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder vid Mandolingatan (BoStad2021)

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder och verksamheter längs Mandolingatan. Hänsyn ska tas till framtida omvandling av Marconigatan och en stadsmässig karaktär ska eftersträvas genom kvartersstruktur. Syftet är även att ge förutsättningar för fler allmänna kopplingar mellan Marconigatan och Positivparken. Förslaget innebär att det på befintlig parkering möjliggörs nya bostadshus i upp till tio våningar med krav på högre våningshöjd i entréplan för att möjliggöra lokaler mot Mandolingatan/Marconigatan. På den västra sidan möjliggörs en ombyggnad med nya bostäder i entré- och vindsplan samt komplementbyggnader på gårdarna. Sammanlagt bedöms cirka 600 nya bostäder kunna byggas. Mandolingatan görs om med gångväg på båda sidor, cykelväg och gatuparkering. Nya, allmänna gångförbindelser skapas, dels i förlängningen av Orgelgatan till Positivparken, dels från gång- och cykelvägen i norr ut mot Marconigatan.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda senast under 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-12-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5419.

Trafikkontorets arbeten beräknas påbörja under 2019

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt.

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
550 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Här planeras för totalt 550 lägenheter varav 310 är en del av BoStad2021. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0441/14
Diarienummer FK
FN2910/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Mandolingatan, en del av BoStad2021 (Jubileumssatsningen). (Järnbrott 186:3, Mandolingatan 15-43.)

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018
    Projektavslut
    2018-2021

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad