Plan- och byggprojekt

Sannegården - Bostäder vid Valskvarnsgatan (Bostad2021)

SDN Lundby. Stadsdel Sannegården.

Planen syftar till att skapa nya bostäder med tre bostadshus som tillsammans rymmer ca 250 lägenheter. Förslaget innehåller bl a en ny byggnad på 24 våningar istället för den sk. Juvelkvarnen.

Denna plan ingår Bostad2021.
Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Den gamla silon har rivits för atty ge plats åt nya bostäder

Trafikkontorets arbeten beräknas starta 2019:
Bratteråsgatan blir till viss del enkelriktad vilket den inte är idag. Körbanan kommer att smalnas av och sänkas för att öka tillgängligheten för gång och cykeltrafikanter. Ny gångbana byggs längs Bratteråsgatan

Planen vann laga kraft 2018-03-28, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5410.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
250 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0359/14
Diarienummer FK
FN4667/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Valskvarnsgatan inom stadsdelen Sannegården i Göteborg, en del av jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018
    Projektavslut
    2020

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

JM