Plan- och byggprojekt

Bergsjön - Bostäder vid Zenitgatan och Kosmosgatan (Bostad2021)

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Bergsjön.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer varierad bebyggelse med nya upplåtelseformer och lägre skala samt en allmänt förbättrad tillgänglighet, orienterbarhet och trygghet i området. Detaljplanens syfte är även att minska Bergsjövägens barriäreffekt genom att vägen omformas från en ringväg till en stadsgata med bebyggelse som möter gatan. Planförslaget innebär att ca 170 lägenheter kan uppföras i form av radhus och en tillbyggnad med lägenheter på ett av de befintliga skivhusen i söder samt i form av lägenheter i punkthus i norr.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Trafikkontorets arbeten startade 2018. Vägen omformas från en ringväg till en stadsgata med bebyggelse som möter stadsnära gator – smalare gator där man lägger gång- och cykelbanor i gatunivå.

Trafikkontorets arbeten startade 2018.

Planen vann laga kraft 2017-06-29. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5398.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
178 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0351/14
Diarienummer FK
FN4443/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Zenitgatan och Kosmosgatan inom stadsdelen Bergsjön

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2015
  Byggstart
  2017-12-31
  Projektavslut
  2019-12-31

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området