Plan- och byggprojekt

Angered - närsjukhus, handel och ca 130 nya bostäder.

Stadsdel Angered.

Utbyggnaden av allmän plats är färdigställd liksom uppförandet av nytt närsjukhus. Byggstart av de norra kvarteren i planområdet för bostäder, handel, kontor och parkering återstår. Tidplanen för detta är i dagsläget oklar då ny fastighetsägare kommer att ta över fastigheterna.Hur kan Angereds Torg byggas ut? Angereds centrum är platsen för offentlig och kommersiell service i nordöstra Göteborg och en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken.

Avsikten är att den nya bebyggelsen ska bidra till att utveckla Angereds centrum till en trivsam och attraktiv plats att besöka och leva i.

Vad händer just nu?

Äldreboendet med 72 lägenheter byggstartades kvartal 3 2017. Gatuarbeten såsom flytt av Titteridammsvägen, ombyggnad av Hästhagen och Triörgatan samt uppsättning av bullerplank på Hästhagen med mera har färdigställts liksom ombyggnad av kollektivtrafikknutpunkten. Byggstart av bostäder, handel och hotell är ej fastställt, mer information lämnas av Fastighets AB Balder

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
72 stycken
Planerade bostadsrätter
130 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Västfastigheter är ansvarig för närsjukhuset och kontaktperson är Gunnemar Olsson, 031-704 70 86. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0320/08
Diarienummer FK
FN08/0264
Planens formella namn
Handel, bostäder m m vid Angereds Torg

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun, Lidl Sverige KB och K/S Angered