Plan- och byggprojekt

Tynnered - Bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan (BoStad2021)

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Tynnered.

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse väster om Briljant- och Smaragdgatan. Planen ska pröva möjligheten att bebygga parkeringsytorna längs Briljant- och Smaragdgatan med bostäder samt bygga på delar av befintliga byggnader. Sammanlagt bedöms totalt cirka 250 nya bostäder kunna byggas. I planen prövas även möjligheten att uppföra en förskola i 6-7 avdelningar.

Denna plan ingår i BoStad2021.
Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-04-11, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5402.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Totalt innehåller detaljplanen ca 250 nya lägenheter. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1202/15
Diarienummer FK
FN1061/15
Planens formella namn
Bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan inom stadsdelen Tynnered, en del av Jubileumssatsningen.

Aktuell tidplan

  • Projektavslut
    2019-12-31

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Stena Fastigheter och Göteborgs Stad