Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Studentbostäder på Olofshöjd (BoStad2021)

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta inom befintligt studentbostadsområde vid Utlandagatan i Krokslätt. Förtätningen ska ske genom byggnation av två huskroppar med cirka 99 studentbostäder, detta i samklang med befintlig bebyggelse i rött tegel.

Denna plan ingår Bostad2021. Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-02-22. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5380.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
97 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0815/14
Diarienummer FK
FN5220/15
Planens formella namn
Detaljplan för Studentbostäder på Olofshöjd inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg, en del av Jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2017

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad