Plan- och byggprojekt

Rud - Bostäder vid Munspelsgatan (BoStad2021)

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Rud.

I detaljplanen föreslås en förtätning av befintlig bostadsbebyggelse, de sk. stjärnhusen väster om Frölunda Torg, med ytterligare ca 500 nya lägenheter. Förslaget omfattar ny bebyggelse utefter Lergöksgatan och Munspelsgatan på ytor som idag huvudsakligen är parkering. Inne i området på befintlig bollplan föreslås ett punkthus. Genom området skapas ett allmänt parkstråk. Viss handels-/kontorsverksamhet prövas i bottenvåningarna mot Lergöksgatan. Parkering föreslås ske i parkeringsgarage under den nya bebyggelsen samt i parkeringshus på mark mellan Lergöksgatan och Västerleden.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggande av bostäder pågår. Trafikkontorets arbeten beräknas påbörjas 2019. Gång- och cykelbanabana kommer att breddas vid Valthornsgatan samt Munspelsgatan.
Framkomligheten på Lergöksgatan blir begränsad under byggtiden och tillfälliga trafiklösningar kommer utföras samt busshållplatsen flyttas tillfälligt under byggtiden.

Trafikkontorets arbeten beräknas vara klara 2021.

Planen vann laga kraft 2017-10-06, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5374.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt.

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
450 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Totala antalet lägenheter som ska byggas är 450 lägenheter. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0349/14
Diarienummer FK
FN2913/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Munspelsgatan inom stadsdelen Rud i Göteborg, en del av BoStad2021

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2017
    Projektavslut
    2019

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Balder/Göteborgs Stad