Plan- och byggprojekt

Säve - Verksamheter vid gamla Säve station

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Säve.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter i Säve stationshus, och eventuellt komplementbyggnader för avsedda verksamheter.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0697/14
Diarienummer FK
FN1525/18
Planens formella namn
Detaljplan för verksamheter vid gamla Säve station inom stadsdelen Säve

Handläggare

Markägare

Privat