Plan- och byggprojekt

Inom Vallgraven - Påbyggnad med bostäder vid Magasinsgatan

Bild 1: Befintligt utseende respektive en möjlig utformning
Bild 2: Befintligt utseende
Bild 3: Äldre bild taget före 1937

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av huset från 1810-talet i hörnet på Magasinsgatan och Kyrkogatan. Påbyggnaden ska komplettera kvarteret på ett välavvägt sätt och ta hänsyn till kulturmiljövärden, stadsbild och stadsliv. Nya verksamhetsytor och ett fåtal bostäder tillskapas.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 21 juni 2022. Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.961874811928407,57.70439237106272]},"properties":{"id":"BN0653/16","name":"Inom Vallgraven - Påbyggnad med bostäder vid Magasinsgatan","address":"","preamble":"","header":"Inom Vallgraven - Påbyggnad med bostäder vid Magasinsgatan","body":"Plan standardförfarande - överklagad. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0653/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0653/16
 • Planens formella namn Detaljplan för påbyggnad med bostäder vid Magasinsgatan inom stadsdelen Inom Vallgraven

Kontaktuppgifter

Sandra Trzil

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 51
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - överklagad

 7. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.