Plan- och byggprojekt

Backa - Bostäder och verksamhet vid Sankt Jörgens väg

Bild 1: Vy från väster längs Sankt Jörgens väg (Skanska Teknik).
Bild 2: Gårdsmiljö (Skanska Teknik).
Bild 3: Volymskiss över höghuset vid panncentralen sedd från korsningen vid Sankt Jörgens väg. Bilden är framtagen ur en modell som är framtagen av Afry på uppdrag av exploatörerna.

Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för nya bostäder, ett äldreboende samt ny verksamhet i den före detta panncentralen, vars byggnad avses bevaras. Detaljplanen möjliggör för cirka 150 nya bostäder och 80 äldreboendeplatser. Utöver en bostadsförtätning innebär projektet att panncentralen, som idag står tom, ges möjlighet att upprustas och nyttjas i högre grad än idag.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 22 november 2022 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att tillstyrka planen och skicka den vidare till kommunfullmäktige för antagande.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.95549670806601,57.748943356727395]},"properties":{"id":"BN0587/14","name":"Backa - Bostäder och verksamhet vid Sankt Jörgens väg","address":"","preamble":"","header":"Backa - Bostäder och verksamhet vid Sankt Jörgens väg","body":"Plan utökat förfarande - inför antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0587/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0587/14
 • Diarienummer FK FN5726/19
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och verksamhet vid Sankt Jörgens väg, inom stadsdelen Backa

Kontaktuppgifter

Paula Franco De Castro

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 81
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Ida Lundskog

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 12 92
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.