Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Gamlestads torg etapp 2

Stadsdel Gamlestaden.

Blandstadsbebyggelse i kvartersform med ca 900 lägenheter, en F-3-skola och ca 40 000 kvm lokalytor för kontor, service, butiker m.m. Planområdet binder samman Gamlestadens befintliga bebyggelse med området runt det nyuppförda resecentrumet. I planförslaget föreslås en rivning av befintlig trafikviadukt. Gamlestadsvägen byggs om till en stadsgata i markplan som leds över en ny bro över Säveån.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0168/20
Diarienummer FK
FN1125/13
Planens formella namn
Detaljplan för Gamlestads torg etapp 2 inom stadsdelen Gamlestaden.

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad, Castellum AB och Coeli AB