Plan- och byggprojekt

Askim - Bostäder vid Banvaktsvägen

Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätter för 8 – 12 bostäder norr om Banvaktsvägen på den nuvarande fastigheten Brottkärr 524:1. Planen skall ge möjlighet att uppföra mindre flerbostadshus eller lägre en- och tvåbostadshus. Planen skall säkerställa att bebyggelsens utformning och placering är lämplig i området.Exploatörsmedverkan

Denna detaljplan ingår i ett pilotprojekt inom Göteborgs Stad. Pilotprojektet syftar till att göra utredningar i ett tidigt skede för att ta reda på förutsättningar och för att få en snabbare process när den formella planstarten sker. Kommunen kommer hålla i den formella planprocessen med samråd, granskning och antagande.

Läs mer om exploatörsmedverkan

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.926760973199732,57.600167109345605]},"properties":{"id":"BN0129/20","name":"Askim - Bostäder vid Banvaktsvägen","address":"","preamble":"","header":"Askim - Bostäder vid Banvaktsvägen","body":"Plan standardförfarande - granskning. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0129/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0129/20
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Banvaktsvägen inom stadsdelen Askim

Kontaktuppgifter

Martin Norvenius

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 62
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Maria Gränsbo

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 47
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.