Plan- och byggprojekt

Askim - Bostäder vid Banvaktsvägen

Stadsdel Askim.

Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätter för 8 – 12 bostäder norr om Banvaktsvägen på den nuvarande fastigheten Brottkärr 524:1. Planen skall ge möjlighet att uppföra mindre flerbostadshus eller lägre en- och tvåbostadshus. Planen skall säkerställa att bebyggelsens utformning och placering är lämplig i området.

Exploatörsmedverkan
Denna detaljplan ingår i ett pilotprojekt inom Göteborgs Stad. Pilotprojektet syftar till att göra utredningar i ett tidigt skede för att ta reda på förutsättningar och för att få en snabbare process när den formella planstarten sker. Kommunen kommer hålla i den formella planprocessen med samråd, granskning och antagande.
Läs mer om exploatörsmedverkan

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0129/20
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Banvaktsvägen inom stadsdelen Askim

Handläggare