Plan- och byggprojekt

Krokslätt – Studentbostäder och mötesplats vid Mölndalsvägen

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra ett nytt bostadshus inom fastigheten Krokslätt 182:2. Den föreslagna byggnaden på 11 våningar rymmer cirka 100 studentbostäder samt restaurang och butik i bottenvåningen. Planområdet ligger utefter Mölndalsvägen i korsningen med Framnäsgatan cirka 1 kilometer söder om Korsvägen och 2,5 kilometer från Brunnsparken. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan som anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-12-18, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5415.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.996177543224245,57.68727529939747]},"properties":{"id":"BN0535/11","name":"Krokslätt - Studentbostäder och mötesplats vid Mölndalsvägen","address":"","preamble":"","header":"Krokslätt - Studentbostäder och mötesplats vid Mölndalsvägen","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0535/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0535/11
 • Diarienummer FK FN4855/14
 • Planens formella namn Detaljplan för studentbostäder vid Mölndalsvägen, Krokslätt 182:2 inom stadsdelen Krokslätt.

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Anna Björnered

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 69
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.