Plan- och byggprojekt

Krokslätt – Studentbostäder och mötesplats vid Mölndalsvägen

Stadsdel Krokslätt.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra ett nytt bostadshus inom fastigheten Krokslätt 182:2. Den föreslagna byggnaden på 11 våningar rymmer cirka 100 studentbostäder samt restaurang och butik i bottenvåningen. Planområdet ligger utefter Mölndalsvägen i korsningen med Framnäsgatan cirka 1 kilometer söder om Korsvägen och 2,5 kilometer från Brunnsparken. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan som anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-12-18, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5415.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0535/11
Diarienummer FK
FN4855/14
Planens formella namn
Detaljplan för studentbostäder vid Mölndalsvägen, Krokslätt 182:2 inom stadsdelen Krokslätt.

Handläggare

Markägare

Privat