Plan- och byggprojekt

Delsjövägen; Stabiliseringsåtgärder, pendelcykelbana och ny cirkulation

SDN Örgryte-Härlanda.

I februari 2019 startade ett antal arbeten på Delsjövägen. Dessa arbeten omfattar byggnation av en cirkulation och pendelcykelbana och stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna har som syfte att göra den aktuella delen av Delsjövägen stark nog att bära ersättningstrafik. Inga ersättningsbussar har kunnat köra där vid störningar på spårvagnslinje 5 eftersom bärigheten varit för dålig.

 • Stabiliseringsarbeten på Delsjövägen, sträckan mellan Skårsgatan och Storagårdsgatan, har nu slutförts vilket gör att den avstängda delen för motorfordonstrafik öppnas på fredag 23 augusti kl 9:00.
 • Det har varit en besvärlig avstängning som framförallt har skapat otrygga trafikmiljöer på flera smågator i området. Vi vill tacka alla de som ändrat sina vanor under avstängningen då trafiken ändå har flutit på förhållandevis bra under perioden.

  Projektet kommer nu från augusti fortsätta med återstående arbeten i området som till viss del påverkar både gång- cykel och motorfordonstrafik.

  Har du frågor? Kontakta Göteborgs Stad på telefon 031-365 00 00 eller e-post goteborg@goteborg.se.

  Stabilisseringsarbetet på Delsjövägen


  Projektet har under tiden för Delsjövägens avstängning arbetat med att stärka del av Delsjövägen närmast ravinen och med byggandet av pendelcykelbana. Gränseken som ligger nära Delsjövägen har fått ett större avstånd mot vägen vilket innebär att körbanan har blivit smalare än tidigare och att cykelbanan har breddats in mot parken. Det har periodvis varit ett svårt arbete på grund av svåra markförhållanden i området. Genom att använda sig av grundläggningsmetod med kalkcementpelare har nu bärigheten på vägen stärkts och det kommer vara möjligt att köra ersättningstrafik med buss på Delsjövägen vid störningar på spårvagnslinje 5.

  Sträckan som stabiliserats på Delsjövägen har numera bärighetsklass 1. Dock gäller förbud mot trafik med tung lastbil mellan Delsjögrillen och Sankt Sigrids plan.

  Delsjövägen öppen igen


  Gång- och cykelbanan som varit öppen med en mindre omledning kommer gå tillbaka till sitt vanliga läge söder om Delsjövägen. Tillfälliga åtgärder som satts in på gatorna nära projektets arbete under Delsjövägens avstängning kommer att vara kvar och sedan tas bort successivt efter att vi bedömer att trafiken kommit tillbaka på Delsjövägen. Dessa handlar bland annat om tillfälliga farthinder och hastighetsskyltar. Några större åtgärder som går tillbaka är Skårsgatan som återgår till tidigare enkelriktning och Bögatan mellan Bäckeliden och Herrgårdsgatan som kommer återgå till dubbelriktad trafik. Några åtgärder som kommer att vara kvar permanent är den extra övergångsställsskyltningen vid Skårsskolan och Lundenskolan samt handikapplatsen på Bögatan, allt annat kommer att tas bort till slut.

  Fortsatt arbete med pendelcykelstråk och vattenledningar


  Nu i augusti fortsätter projektet med att bredda gång- och cykelbanan till pendelcykelstråk. Det återstår också några arbeten med vattenledningarna. Området som påverkas är från Delsjögrillen väster ut till Sankt Sigfrids plan där det kommer vara viss påverkan för både gång- cykel- och motorfordonstrafik:

  - Arbete med pendelcykelstråk pågår och gång- och cykeltrafik kommer få dela utrymme så vi ber om visad hänsyn mellan trafikslagen.

  - Arbetet med pendelcykelstråk påverkar motorfordonstrafiken som får använda ett körfält växelvis under kortare sträckor. Motorfordonstrafiken kan alltså inte kan räkna med full framkomlighet i båda riktningar under projektets arbete med breddning av gång- och cykelbana.

  Information om framkomlighet vid arbeten publiceras på www.goteborg.se/vagarbeten

  Vad händer just nu?

  2019-08-21


  Delsjövägen öppnas för motorfordonstrafik fredag 23 augusti kl 9:00. Tillfälliga fartdämpande åtgärder som satts in på gatorna nära projektets arbete under Delsjövägens avstängning kommer att vara kvar och sedan tas bort successivt efter att vi bedömer att trafiken kommit tillbaka på Delsjövägen.

  Nu fortsätter projektet med att bredda cykel och gångbanan till pendelcykelstråk. Det återstår också några arbeten med vattenledningarna. Området som påverkas är från Delsjögrillen väster ut till Sankt Sigfridsplan där det kommer vara viss påverkan för både gång- cykel- och motorfordonstrafik. Gång- och cykeltrafik kommer få dela utrymme så vi ber om visad hänsyn mellan trafikslagen. Arbetet med pendelcykelstråk påverkar motorfordonstrafiken som får använda ett körfält växelvis under kortare sträckor. Motorfordonstrafiken kan alltså inte kan räkna med full framkomlighet i båda riktningar under projektets arbete med breddning av gång- och cykelbana.  2019-04-05


  Enkelriktning
  Bögatan får en tillfällig enkelriktning på delen mellan Danska vägen och Herrgårdsgatan. Från vecka 15 kommer gatans sträcka som är närmast Danska vägen att enkelriktas i östlig riktning. Åtgärden utförs för att minska genomfartstrafiken på Bögatan, dessutom passerar många barn på gatan som går till och från skolor och förskolor i området. Enkelriktningen är tillfällig och gäller under projektet för Delsjövägens avstängning, sluttid är augusti 2019.

  Digitala hastighetsskyltar
  Inom området vid Delsjövägens avstängning har projektet två digitala hastighetsskyltar som är flyttbara. De finns nu på Skårsgatan och på Bögatan, projektet använder dem under tiden som arbetet pågår och kommer att flytta dem i perioder och användas på de ytor där vi ser att de gör mest nytta.

  Trafikpåverkande arbeten läggs ut i Trafiknytt. Dessa beskriver aktuella framkomlighetspåverkande åtgärder och publiceras under aktuella vägarbeten på goteborg.se/vagarbeten  2019-03-15


  På den avstängda delen av Delsjövägen pågår nu arbetet med stabiliseringsåtgärder vilket sker genom en grundläggningsmetod med Kalkcementpelare. Sammanlagt kommer 1530 st pelare som är upp till 16 meter långa att borras ner i marken. KC-pelare reducerar sättningar och ökar stabiliteten i marken och de kommer att sättas ut på två avsnitt om cirka 60 meter vardera. Arbetet börjar på den södra delen av vägen där gång- och cykelbanan är och sedan flyttas arbetet med KC-pelare ut i vägbanan. Den första etappen kommer att vara klar i början av nästa vecka, nästa etapp är större och beräknas hålla på i drygt två veckor. Mätning utförs i slänten för att säkerställa att stabiliteten inte försämras under arbetets gång.


  KC-maskin för ner kalkcementblandningen som blir en hård pelare som skapar stabilitet i marken.

  2019-02-28


  Natten till den 25 februari stängdes Delsjövägen för motorfordonstrafik. Den avstängda delen är en sträcka på 200 meter av Delsjövägen mellan Storagårdsgatan och Skårsgatan. Projektet har under veckas första dagar befunnit sig i området kring avstängningen för att följa trafikflödet.

  Bögatan: Det har varit mest ansträngt med ökad trafik på Bögatan med stundtals fordon i hög hastighet och vi har där varit i kontakt med både boende i området, föräldrar, barn och lärare som hör till både förskola och skola som ligger vid eller nära Bögatan. Vi har under tisdagen, som första åtgärd, satt ut tre fartgupp för att sänka hastigheten i området. Dessa är placerade på tre platser på Bögatan mellan Lillkullegatan och Herrgårdsgatan och fartguppen skruvas ner i vägen för att de inte ska kunna flyttas ur läge. Vi tittar även tillsammans med specialister på trafikkontoret på behovet av övergångsställe på Bögatan. Projektet fortsätter att bevaka trafikflödet i området.

  Danska vägen: Trafiken söder ut på Danska vägen har också ökat och där ser vi en topp på morgonen mellan ca 07:40-08:40. Flera trafikljus för reglering för gående och cyklister gör att det blir kortare köer som ändå flyter på om än i sakta hastighet.

  Vi har fått många ärenden och frågor från boenden och verksamheter i området som vi läser och besvarar.

  Arbetet med förstärkningen av vägen kommer pågå på vardagar mellan kl 7-19.

  2019-02-20

  Skyltar sätts upp i anslutning till byggnationsområdet för att uppmärksamma om den kommande avstängningen för motorfordonstrafik på Delsjövägen. Gång- och cykelbana kommer vara öppen under projektets arbete. Vi har fått många synpunkter och tankar från boende i området vid våra informationsträffar. Just nu förbereder vi oss inför nästa vecka då vi bevakar området för att se hur motorfordonstrafiken, bussar och spårvagnslinjer påverkas av avstängningen. Vi samarbetar med Västtrafik och med Trafikgöteborg.
  Natten till måndag, 25 februari, stängs sträckan mellan Storagårdsgatan till Skårsgatan på Delsjövägen. Trafikinformation finns på: www.trafiken.nu/goteborg

  2019-01-25

  Under vecka 4 skickar vi ut ett vykort till boende i området Örgryte/Härlanda och Björkekärr med information om tre tillfällen där du kan ställa frågor eller prata med oss om dina funderingar. Vi kommer finnas vid dessa platser:

  LIlla Munkebäcksgatan 2A, 29 januari kl 17-19, utanför ICA
  Bögatan 47, 31 januari kl 17-19, utanför Tempo
  Sankt SIgfridsgatan 72, 5 februari kl 17-19, utanför Tempo

  2018-12-13

  Även om en del trafik väljer andra vägar kommer det att bli besvärligt på ett antal platser. Här är några platser som vi kommer att göra åtgärder på. Betänk att det är fordonstrafiken som påverkas främst. Cykel och gående tar sig fram som vanligt, men påverkas såklart av fordonstrafiken när de exempelvis ska korsa en gata. FM=Rusningstimme förmiddag, EM=Rusningstimme eftermiddag. Siffrorna visar hur många fordon som rullar på sträckan under rusningstimmen. Rödmarkerat=områden som har nära till leden. Detsamma gäller trafiken i östlig riktning på eftermiddagen, se bilden nedan.  Karta

  Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

  Diarienummer

  Diarienummer TK
  TN0402/16

  Aktuell tidplan

  • Projektstart
   2019-02-25
   Projektavslut
   2020-05-30

  Handläggare

  Projekt i området

  Här hittar du andra intressanta projekt i området