Plan- och byggprojekt

Tuve - Bostäder vid Gunnestorpsvägen (BoStad2021)

Syftet med detaljplanen är att omvandla Gunnestorpsvägen till en stadsgata med högre stadsmässiga kvaliteter samt att möjliggöra för nya bostäder och förskola. Detaljplanen medger uppförande av totalt ca 380 bostäder i fyra till sex våningar i kvarterstruktur samt en ny förskola med åtta avdelningar. En del av lägenheterna ska innehålla BMSS-boende (boende med särskild service). Detaljplanen innebär också att de befintliga planskilda korsningarna längs med Gunnestorpsvägen ersätts med passager i markplan och aktiva fasader möjliggörs längs med stråket.


Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Trafikkontorets arbeten har påbörjats. Gunnestorpsvägen smalnas av och utformas för att bli mer stadsmässig med hastighetssäkrad timglashållplats. Nya och befintliga gång- och cykelbanor sammankopplas för ökad tillgänglighet.


Trafikkontorets arbeten beräknas vara klara 2021.

Planen vann laga kraft 2018-03-06, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5434.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.929513857383682,57.75048490346902]},"properties":{"id":"BN0233/16","name":"Tuve - Bostäder vid Gunnestorpsvägen (BoStad2021)","address":"","preamble":"","header":"Tuve - Bostäder vid Gunnestorpsvägen (BoStad2021)","body":"Inflyttning - färdigställt.. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0233/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 220
 • Planerade bostadsrätter 160
 • Övrigt Wästbygg färdigställde 129 läg med bostadsrätt 2021. Bonava färdigställde 209 lägenheter med hyresrätt.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0233/16
 • Diarienummer FK FN3110/16
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Gunnestorpsvägen inom stadsdelen Tuve

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2018/2019
 • Projektavslut 2021

Kontaktuppgifter

Malin Johansson

Fastighetskotoret

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - överklagad

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.