Plan- och byggprojekt

Lundbyvassen - Kontor vid Pumpgatan

Stadsdel Lundbyvassen.

Syftet med planen är att möjliggöra etapp 1 av Geelys planerade etablering av kontor och designcentrum vid Pumpgatan. En ny kontorsbyggnad i 6-8 våningar och med 20 000 kvm BTA ska kunna byggas i etapp 1.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-06-28, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5477.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0605/17
Planens formella namn
Detaljplan för Kontor vid Pumpgatan inom stadsdelen Lundbyvassen

Handläggare