Plan- och byggprojekt

Sävenäs - Bostäder vid Hagforsgatan

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Sävenäs.

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att komplettera med nya bostäder utefter Hagforsgatan, på befintlig parkeringsyta mellan Hagforsgatan och Torpakolonin. Sammanlagt bedöms ca 200 nya bostäder kunna byggas i lamellhus. De föreslagna byggnaderna är placerade så att de befintliga husen fortfarande kommer ha kontakt med koloniområdet. Parkering för nya och befintliga bostäder i området ordnas i parkeringsdäck vid Uddeholmsgatan, i garage under den nya bebyggelsens gårdar och som markparkering. En transformatorstation och en återvinningsstation föreslås flyttas.

Vad händer just nu?

Projektet är tillsvidare vilande

Karta

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.
 3. Plan standardförfarande - samråd II

 4. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
 5. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.
 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0600/14
Diarienummer FK
FN1604/16
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Hagforsgatan inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg.

Aktuell tidplan

 • Byggstart
  2018
  Projektavslut
  2020

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad