Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bussdepå m.m. vid Järnbrottsmotet

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Planens syfte är att möjliggöra för en bussdepå med tillhörande servicebyggnad och ett parkeringsdäck. Syftet med planen innebär även att göra möjligt för bostäder med handel och verksamheter samt tillbyggnad till befintliga kontor och att utveckla den befintliga skolan med nya skollokaler.

Vad händer just nu?

Förslaget till beslut att tillstyrka planen och skicka den vidare till kommunfullmäktige för antagande bordlades vid byggnadsnämndens möte den 20 oktober 2020. Ärendet kommer som tidigast upp på nytt vid byggnadsnämndens möte den 17 november 2020.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - inför antagande

    Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0409/16
Diarienummer FK
FN2632/16
Planens formella namn
Detaljplan för Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå inom stadsdelen Järnbrott

Handläggare