Plan- och byggprojekt

Rambergsstaden - Nya bostäder vid Rambergsvallen

Exempel på utformning av aktivitetstorget:
White arkitekter

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ca 600 nya bostäder och en förskola med fyra avdelningar. Bebyggelsen föreslås i sluten kvartersform med åtta våningar utmed Hjalmar Brantingsgatan i norr och fem- till sjuvåningsbebyggelse söderut mot Lantmannagatan. För att uppnå stadsmässighet och blandstadskaraktär möjliggörs för handel och andra centrumverksamheter i bottenplanen. Ett aktivitetsstråk mellan bebyggelsen och idrottsområdet kopplar samman omkringliggande gångstråk, spårvagnshållplatsen och idrottsaktiviteterna med Keillers Parks området.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen vann laga kraft 2015-09-28. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K- 2-5256.Byggnation pågår


Det nya bostadsområdet byggs nu. Trafikkontoret är på plats och bygger nya gator och ledningar. Helt klart blir arbetet under 2021.Nytt aktivitetsstråk


Under hösten och vintern 2019 byggs det nya aktivitetsstråket längs med Lundbybadet i områdets östra del. Stråket kommer bland annat att innehålla en bollplan, studsmattor, sittplatser och yta för parkour. Träd, växter och pergolor gör stråket grönt och skyddar mot vind och regn. I sidmenyn under fliken byggstart/pågående byggprojekt kan du som är intresserad hitta detaljerade ritningar på aktivitetsstråket.Rödlönnsgången är stängd under byggnationen av det nya aktivitetsstråket och öppnar igen vid årsskiftet 2019/2020. Det innebär att besökare till Lundbybadet som går från parkeringsplatsen får gå runt ett av de nybyggda bostadshusen. Följ orange skyltning på plats.Hållplatsen vid Rambergsvallen åter öppen


Hållplats Rambergsvallen har genomgått en omfattande upprustning och tillgänglighetsanpassning för lättare och tryggare resor. I augusti 2019 öppnade den nya hållplatsen. Gående och cyklister passerar nu över Hjalmar Brantingsgatan via övergångsställen istället för, som tidigare, under gatan i tunnel.


Vissa mindre arbeten runt hållplatsen kvarstår så framkomligheten kan fortsatt vara något begränsad.Gång- och cykelbana utmed Hjalmar Brantingsgatan avstängd


Gång- och cykelbanan utmed Hjalmar Brantingsgatans södra sida mot Gropegårdsgatan är avstängd till och med 2021 på grund av byggnation av det nya bostadsområdet. Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelbanan på Munkedalsgatan på Hjalmar Brantningsgatans norra sida.


[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.92679103832786,57.718294205377696]},"properties":{"id":"BN0642/11","name":"Rambergsstaden - Nya bostäder vid Rambergsvallen","address":"","preamble":"","header":"Rambergsstaden - Nya bostäder vid Rambergsvallen","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0642/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 330
 • Planerade bostadsrätter 440
 • Övrigt Totalt ska det byggas ca 770 lägenheter i området. Dessutom byggs en förskola. 128 läg i kv D byggstartades 2021 av Sverigehuset Läs mer om området Lundby Park här

  Färdigställt 2020/2021: 52 bostadsrätter samt 89 hyresrätter av F O Petersson 18 lägenheter i gruppbostad av Sverigehuset Äldreboende med 99 lägenheter av Sverigehuset

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0642/11
 • Diarienummer FK FN6070/13
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder mm vid Rambergsvallen

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2018

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Martin Midler

Exploateringskonsult
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 0705-563109
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför godkännande

  När en detaljplan godkänns av byggnadsnämnden så ska den sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.