Plan- och byggprojekt

Rambergsstaden - Nya bostäder vid Rambergsvallen

Stadsdel Rambergsstaden och Biskopsgården.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ca 600 nya bostäder och en förskola med fyra avdelningar. Bebyggelsen föreslås i sluten kvartersform med åtta våningar utmed Hjalmar Brantingsgatan i norr och fem- till sjuvåningsbebyggelse söderut mot Lantmannagatan. För att uppnå stadsmässighet och blandstadskaraktär möjliggörs för handel och andra centrumverksamheter i bottenplanen. Ett aktivitetsstråk mellan bebyggelsen och idrottsområdet kopplar samman omkringliggande gångstråk, spårvagnshållplatsen och idrottsaktiviteterna med Keillers Parks området.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2015-09-28. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K- 2-5256.

Byggnation pågår

Det nya bostadsområdet byggs nu. Trafikkontoret är på plats och bygger nya gator och ledningar. Helt klart blir arbetet under 2021.

Nytt aktivitetsstråk

Under hösten och vintern 2019 byggs det nya aktivitetsstråket längs med Lundbybadet i områdets östra del. Stråket kommer bland annat att innehålla en bollplan, studsmattor, sittplatser och yta för parkour. Träd, växter och pergolor gör stråket grönt och skyddar mot vind och regn. I sidmenyn under fliken byggstart/pågående byggprojekt kan du som är intresserad hitta detaljerade ritningar på aktivitetsstråket.

Rödlönnsgången är stängd under byggnationen av det nya aktivitetsstråket och öppnar igen vid årsskiftet 2019/2020. Det innebär att besökare till Lundbybadet som går från parkeringsplatsen får gå runt ett av de nybyggda bostadshusen. Följ orange skyltning på plats.

Hållplatsen vid Rambergsvallen åter öppen

Hållplats Rambergsvallen har genomgått en omfattande upprustning och tillgänglighetsanpassning för lättare och tryggare resor. I augusti 2019 öppnade den nya hållplatsen. Gående och cyklister passerar nu över Hjalmar Brantingsgatan via övergångsställen istället för, som tidigare, under gatan i tunnel.

Vissa mindre arbeten runt hållplatsen kvarstår så framkomligheten kan fortsatt vara något begränsad.

Gång- och cykelbana utmed Hjalmar Brantingsgatan avstängd

Gång- och cykelbanan utmed Hjalmar Brantingsgatans södra sida mot Gropegårdsgatan är avstängd till och med 2021 på grund av byggnation av det nya bostadsområdet. Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelbanan på Munkedalsgatan på Hjalmar Brantningsgatans norra sida.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
330 stycken
Planerade bostadsrätter
440 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Totalt ska det byggas ca 770 lägenheter i området. Dessutom byggs en förskola. Läs mer om området Lundby Park här

stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0642/11
Diarienummer FK
FN6070/13
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder mm vid Rambergsvallen

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området