Plan- och byggprojekt

Kyrkbyn - Bostäder och förskola vid Grönebacken

Syftet med planen är att pröva möjligheten för att komplettera bebygelsen runt Grönebacken i centrala Kyrkbyn med ca 70 bostäder. På platsen finns idag en förskola med sex avdelningar som ska utökas med två avdelningar och integreras i den nya bebyggelsen. I programmet för kompletteringsbebyggelse i Kyrkbyn, som antogs av byggnadsnämnden 2007, har platsen pekats ut som lämplig för en varsamt förtätning.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2021-04-21, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5537.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.909639434572256,57.7127431654162]},"properties":{"id":"BN0656/14","name":"Kyrkbyn - Bostäder och förskola vid Grönebacken","address":"","preamble":"","header":"Kyrkbyn - Bostäder och förskola vid Grönebacken","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0656/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0656/14
 • Diarienummer FK FN2393/14

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Oskar Svensson

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 53
 • E-post oskar.svensson@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs kommun

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.