Plan- och byggprojekt

Lunden - Bostäder vid Karlagatan

Stadsdel Lunden.

Detaljplanen innebär att ett nytt bostadshus med cirka 30 lägenheter kan byggas. Planen ger också möjlighet till verksamhetslokaler i gatuplanet. Garage med 17 bilplatser anordnas under gården. Det nya huset ligger högt och blir väl synligt från flera platser i staden. Förslaget tar i anspråk en mindre del av Slättens park. Som kompensationsåtgärd upprustas och förbättras kvarvarande del av parken. Kopplingen till parken från gatan är kvar genom att en ny gångväg med trappa anläggs väster om det nya huset. Ny vändplats vid Karlagatan utformas för backvändning med sopbil. De parkeringar som finns vid vändplatsen i dag tas bort.

Vad händer just nu?

Planen tillstyrktes av byggnadsnämnden den 17 mars 2020 och antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2020. Planen är överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen .

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - inför antagande

    Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0622/10
Diarienummer FK
FN2215/11
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Karlagatan, inom stadsdelen Lunden

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun