Plan- och byggprojekt

Lunden - Bostäder vid Karlagatan

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Lunden.

Detaljplanen innebär att ett nytt bostadshus med cirka 30 lägenheter kan byggas. Planen ger också möjlighet till verksamhetslokaler i gatuplanet. Garage med 17 bilplatser anordnas under gården. Det nya huset ligger högt och blir väl synligt från flera platser i staden. Förslaget tar i anspråk en mindre del av Slättens park. Som kompensationsåtgärd upprustas och förbättras kvarvarande del av parken. Kopplingen till parken från gatan är kvar genom att en ny gångväg med trappa anläggs väster om det nya huset. Ny vändplats vid Karlagatan utformas för backvändning med sopbil. De parkeringar som finns vid vändplatsen i dag tas bort.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0622/10
Diarienummer FK
FN2215/11
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Karlagatan, inom stadsdelen Lunden

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun