Plan- och byggprojekt

Änggården - Vård och forskning vid Per Dubbsgatan

Stadsdel Änggården.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ny bebyggelse där Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet tillsammans med näringslivsaktörer samverkar och stärker varandra. En utvecklingspotential av stort värde för regionen och riket uppnås genom en direkt koppling mellan forskning, undervisning, klinisk verksamhet samt näringsliv inom Life Science. Målet är att öka Västra Götalandsregionens attraktions- och innovationskraft inom Life Science, skapa ett internationellt center och i förlängningen förbättra folkhälsan. Den nya bebyggelsen omfattar ca 150 000 kvm BTA. Rivning av befintliga byggnader är ca 50 000 kvm. Hållplats Sahlgrenskas huvudentré förskjuts västerut och byggs över med en huskropp som binder samman de olika verksamheterna. Utvecklingen av området ska förbättra de stadsmässiga kvaliteterna, öka tryggheten samt möjliggöra attraktiva stadsrum och mötesplatser. Den föreslagna bebyggelsen minskar den barriär som Per Dubbsgatan i dag utgör för allmänheten genom att skapa ett gångstråk ovanpå byggnaden över gatan. Detaljplanen ska ge förutsättningar för ombyggnad av Per Dubbsgatan där fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras.

En enkel 3D-modell där du själv kan se byggnaderna från olika vinklar visas här >>

Vad händer just nu?

Samråd genomfördes årsskiftet 2018/19. Nu pågår arbete med att bearbeta och vidarutveckla förslaget och ta fram granskningshandlingar. Preliminärt kan granskningsperioden starta i mitten av februari 2021.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0563/13
Diarienummer FK
FN3705/12
Planens formella namn
Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården

Handläggare