Plan- och byggprojekt

Centrum - Ändring av detaljplan för Bro över Göta Älv

SDN Centrum. Stadsdel Gullbergsvass och Tingstadsvassen.

Syftet med förslaget är dels att möjliggöra byggandet av kvarteret Platinans västra del samtidigt som Hisingsbron byggs och dels att, på kvartersmark under bron, möjliggöra placeringen av en anläggning för reservkraft till en närliggande pumpstation.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft (2020-01-02), detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5527.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0441/19
Planens formella namn
Ändring av Detaljplan för Bro över Göta älv inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen

Handläggare