Plan- och byggprojekt

Centrum - Ändring av detaljplan för Bro över Göta Älv

SDN Centrum. Stadsdel Gullbergsvass och Tingstadsvassen.

Syftet med förslaget är dels att möjliggöra byggandet av kvarteret Platinans västra del samtidigt som Hisingsbron byggs och dels att, på kvartersmark under bron, möjliggöra placeringen av en anläggning för reservkraft till en närliggande pumpstation.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0441/19
Planens formella namn
Ändring av Detaljplan för Bro över Göta älv inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen

Handläggare