Plan- och byggprojekt

Kallebäck - Skjutbana på fastigheten Kallebäck 752:23

Stadsdel Kallebäck.

Stadens intentioner är att pröva möjligheten att bebygga platsen, som avgränsas av GAIS fotbollsplan i väster, Gamla Boråsvägen i norr, en berkknalle i öster och Brukshundsklubbens gräsmatta i söder, med en ny, tillgänglighetsanpassad, skytteanläggning med både inomhus- och utomhusskytte och att befintlig skytteverksamhet i Högsbo flyttas hit. Marken i Högsbo blir då tillgänglig för bostadsbyggande. Område för ny gångväg ner till Delsjömotet kan komma att ingå i detaljplanen. Exploatörens intentioner är att bygga en modern, bullerdämpad anläggning som uppfyller mer än dagens miljökrav och som passar för nationella och internationella tävlingar.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0391/13
Diarienummer FK
FN1417/13
Planens formella namn
Detaljplan för Skjutbana i Kallebäck, på del av fastigheten Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad