Plan- och byggprojekt

Korsvägen - Ändring av detaljplan vid Universeum och Världskulturmuseet

SDN Centrum. Stadsdel Heden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Universeum att utveckla verksamheten med en visualiseringsdom och förbättrade entréfunktioner. Syftet med planen är också att möjliggöra att en transformatorstation anläggs söder om Världskulturmuseet.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-07-15, det betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets akiv och har aktbeteckning 2-5536.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0389/17
Diarienummer FK
FN6348/18
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan 4429 och 4489 vid Universeum och Världskulturmuseet inom stadsdelen Heden

Handläggare