Plan- och byggprojekt

Korsvägen - Ändring av detaljplan vid Universeum och Världskulturmuseet

SDN Centrum. Stadsdel Heden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Universeum att utveckla verksamheten med en visualiseringsdom och förbättrade entréfunktioner. Syftet med planen är också att möjliggöra att en transformatorstation anläggs söder om Världskulturmuseet.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2019-10-15

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmangatan 20

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0389/17
Diarienummer FK
FN6348/18
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan 4429 och 4489 vid Universeum och Världskulturmuseet inom stadsdelen Heden

Handläggare