Plan- och byggprojekt

Pustervik - Bostäder vid Brogatan (Kv Röda Bryggan)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en upprustning av hela kvarteret (Kv Röda Bryggan) för att skapa en fungerande blandstad genom att tillskapa ca 130 nya bostäder och ytor för verksamheter i bottenvåningen så som handel och kontor m.m. längst ett viktigt stråk i staden.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-07-09, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5512.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0301/12
Diarienummer FK
FN5379/13
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Brogatan (Kv Röda Bryggan) inom stadsdelen Pustervik

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2016

Handläggare