Plan- och byggprojekt

Markanvisning för Lindholmshamnen 40:1

SDN Lundby

Det aktuella området är en vattenfastighet som ska markanvisas och är beläget i Lindholmshamnen. Den befintliga bebyggelsen i området består av ett mindre restaurangkluster, hotell, bostäder, kontor samt andra verksamhetslokaler. Området, markerat på bild ovan, medger en byggyta om 800 kvm BTA för restaurangändamål. Detaljplan för området vann laga kraft 2014-12-05.

Vi söker en kreativ och idérik aktör med ambition om att skapa stadsliv både dag som kväll. Ni kommer att bedömas på erfarenhet, kreativitet, koncept och tidigare referenser. Byggnaden ska utvecklas i samklang med det omgivande nya trädäcket, vilket kräver samordning av projektering och utbyggnad med Trafikkontoret, som är huvudman för allmän plats.

Aktören ska i sitt koncept kunna presentera lösningar där restaurangverksamheten kan bistå bostadsrättsföreningarna i området med en möjlighet att ha föreningsaktiviteter i hela eller delar av lokalen (upp till 80 sittplatser). Uthyrningen till föreningarna ska ske på kommersiellt godtagbara villkor.

Markanvisningen ligger inom området som ingår i Vision Älvstaden. Enligt Vision Älvstaden har Lindholmen en viktig roll som kunskapsnod med samarbeten inom media, konst och akademi. Området kompletteras med fler bostäder i Lindholmshamnen och kvarteren runt Karlastaden.

Restaurangkonceptet ska möta vattnet på dess unika läge och intill den centrala samlingsplatsen. Service och handel ska ge förutsättning för ett vardagsliv utan bil. Det vattennära läget och utvecklingen av Lindolmshamnen med trädäck, grönska, kaj med parker skapar ett attraktivt läge för restaurangen och ett område att vistas på. Restaurangens utveckling på Lindholmen
är en spännande utmaning i hållbar miljö med innovativa förtecken.

Frågor ang markanvisningen kan skickas via mail till Sebastian Vithal innan 28 oktober.

Lämna ansökan om markanvisning

Ansökan lämnas senast 2019-11-04.
Fastighetsnämnden fattar beslut om markanvisning på kommunägd mark för varje enskilt planområde eller för delar av ett planområde.

Älvstranden Utveckling AB fattar motsvarande beslut om markanvisning för den mark bolaget äger, men först efter att fastighetsnämnden hörts i det enskilda ärendet.

Fastighetsnämnden har fastställt en policy samt regler för anvisning av mark för bostäder och verksamhetslokaler av olika slag. Fastighetsnämnden har också fastställt ett program för miljöanpassat byggande med de krav och riktlinjer som ska gälla för bostadsprojekt på mark som anvisas av staden.

Markanvisningspolicyn och programmet för miljöanpassat byggande ska även tillämpas vid de anvisningar som avser mark som ägs av Älvstranden Utveckling AB. Vad gäller programmet för miljöanpassat byggande gäller detta om inget annat anges i eventuella projektspecifika kriterier i det enskilda projektet.

Vi ber er ta del av markanvisningspolicyn och programmet om miljöanpassat byggande innan ni skickar in er ansökan. Båda dokumenten finns på startsidan för e-tjänsten till höger på sidan.

Referensnummer ska alltid anges för markanvisningen.


Ansök om markanvisning

Status och handlingar

 1. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN5774/19
  Referensbeteckning
  L01/2019

Öppen för ansökan

2019-09-27—2019-11-04

Ytterligare upplysningar lämnas av

Sebastian Vithal

Älvstranden Utveckling AB