Plan- och byggprojekt

Lindholmen - Blandad bebyggelse vid Götaverksgatan

SDN Lundby. Stadsdel Lindholmen.

Planen innebär möjlighet till en blandad stadsbebyggelse med ca 450 lägenheter i flerfamiljshus och stadsvillor, förskola med plats för 4-6 avdelningar, ca 3.000 kvm för centrumändamål, en friliggande restaurangbyggnad med samlingslokal och 8.000 kvm för kontor. Ambitionen är att skapa tydliga kvarter och gaturum där Lindholmen och Götaverksområdet blir ett rikt och sammanhängande stadsområde. Den västra delen utgörs av fyra kvarter, ett torg med restaurang utefter Lindholmsbassängen, ett nord-sydligt smalt parkstråk samt en större kontors- och centrumbyggnad utmed Lindholmspiren. I den östra delen skapas ett kvarter och en park. Planen ger möjlighet till ett sextonvåningshus i kvarterets nordöstra hörn vilket kommer vara väl synligt från älven och från Södra Älvstranden och Göteborgs centrum.

Bild 1 Volymstudie för den tänkta bebyggelsen
Bild 2 Perspektiv som visar möjlig utformning av kajen och bebyggelsen

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2014-12-15). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5210.

Karta

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.
 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.
 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Ca 450 lägenheter, 3.000 kvm centrumverksamhet och 8.000 kvm för kontor. stycken

Diarienummer

Diarienummer TK
BN0321/10
Diarienummer FK
FN1955/11
Planens formella namn
Blandad stadsbebyggelse vid Götaverksgatan

Handläggare