Plan- och byggprojekt

Lindholmen - Blandad bebyggelse vid Götaverksgatan

Perspektiv från Lindholmspiren som visar möjlig utformning av kajen och bebyggelsen.
Bild: Berg/CF Möller

Planen innebär möjlighet till en blandad stadsbebyggelse med ca 450 lägenheter i flerfamiljshus och stadsvillor, förskola med plats för 4-6 avdelningar, ca 3.000 kvm för centrumändamål, en friliggande restaurangbyggnad med samlingslokal och 8.000 kvm för kontor. Ambitionen är att skapa tydliga kvarter och gaturum där Lindholmen och Götaverksområdet blir ett rikt och sammanhängande stadsområde. Den västra delen utgörs av fyra kvarter, ett torg med restaurang utefter Lindholmsbassängen, ett nord-sydligt smalt parkstråk samt en större kontors- och centrumbyggnad utmed Lindholmspiren. I den östra delen skapas ett kvarter och en park. Planen ger möjlighet till ett sextonvåningshus i kvarterets nordöstra hörn vilket kommer vara väl synligt från älven och från Södra Älvstranden och Göteborgs centrum.


Bild 1 Volymstudie för den tänkta bebyggelsen

Bild 2 Perspektiv som visar möjlig utformning av kajen och bebyggelsen

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen är laga kraftvunnen (2014-12-15). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5210.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.941287639936096,57.70847886897588]},"properties":{"id":"BN0321/10","name":"Lindholmen - Blandad bebyggelse vid Götaverksgatan","address":"","preamble":"","header":"Lindholmen - Blandad bebyggelse vid Götaverksgatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0321/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Övrigt Ca 450 lägenheter, 3.000 kvm centrumverksamhet och 8.000 kvm för kontor. Ca 200 lägenheter med bostadsrätt färdigställdes under 2018 av Skanska 197 lägenheter med bostadsrätt/hyresrätt byggstartades av RIksbyggen 2021

Diarienummer

 • Diarienummer TK BN0321/10
 • Diarienummer FK FN1955/11
 • Planens formella namn Blandad stadsbebyggelse vid Götaverksgatan

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2017

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Ivo Lisius

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 07
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.