Plan- och byggprojekt

Norra Masthugget - blandning av stadspuls och lokalt liv

Fotomontage, visualisering. Daniel Hultman

Norra Masthugget - området mellan Rosenlundsverket och Stigbergsliden - har stora möjligheter att utvecklas till en attraktiv del av innerstaden. I programmet utreds möjligheterna för området att utvecklas till en stadsdel med blandning av stadspuls och lokalt liv som knyter samman Linné, Majorna och Centrum. Målet är att på sikt utveckla området med en blandning av bostäder, kontor, kultur, rekreation, service och handel med mera.

Vad händer just nu?

Programmet behandlades vid byggnadsnämndens möte den 19 juni 2012 och beslutet blev att anteckna programmet med tillhörande samrådsredogörelse.

Programmet kommer att utmynna i att flera detaljplaner skall upprättas.
Arbetet med den första detaljplanen, Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl, inleddes under 2013,

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.947673750649567,57.70041863038003]},"properties":{"id":"BN1194/02","name":"Norra Masthugget - blandning av stadspuls och lokalt liv","address":"","preamble":"","header":"Norra Masthugget - blandning av stadspuls och lokalt liv","body":"Program - avslutat. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN1194/02","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN1194/02
  • Planens formella namn Program för detaljplaner, Norra Masthugget

Kontaktuppgifter

Per-Anders Käll

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
  • Telefon 031-368 10 78
  • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Stad och ett antal privata mark- och fastighetsägare.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

  3. Program - godkänt

  4. Program - avslutat