Plan- och byggprojekt

Rambergsstaden - Nya bostäder vid Rambergsvallen

SDN Lundby. Stadsdel Rambergsstaden och Biskopsgården.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ca 600 nya bostäder och en förskola med fyra avdelningar. Bebyggelsen föreslås i sluten kvartersform med åtta våningar utmed Hjalmar Brantingsgatan i norr och fem- till sjuvåningsbebyggelse söderut mot Lantmannagatan. För att uppnå stadsmässighet och blandstadskaraktär möjliggörs för handel och andra centrumverksamheter i bottenplanen. Ett aktivitetsstråk mellan bebyggelsen och idrottsområdet kopplar samman omkringliggande gångstråk, spårvagnshållplatsen och idrottsaktiviteterna med Keillers Parks området.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2015-09-28. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K- 2-5256.

Byggnation pågår

Det nya bostadsområdet byggs nu. Trafikkontoret bygger nya gator och ledningar och rustar upp hållplats Rambergsvallen. Du kan läsa mer om trafikkontorets arbete här.

Karta

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.
 4. Plan - inför godkännande

  När en detaljplan godkänns av byggnadsnämnden så ska den sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.
 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.
 6. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.
 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0642/11
Diarienummer FK
FN6070/13
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder mm vid Rambergsvallen

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området