Plan- och byggprojekt

Rambergsstaden - Nya bostäder vid Rambergsvallen

SDN Lundby. Stadsdel Rambergsstaden och Biskopsgården.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ca 600 nya bostäder och en förskola med fyra avdelningar. Bebyggelsen föreslås i sluten kvartersform med åtta våningar utmed Hjalmar Brantingsgatan i norr och fem- till sjuvåningsbebyggelse söderut mot Lantmannagatan. För att uppnå stadsmässighet och blandstadskaraktär möjliggörs för handel och andra centrumverksamheter i bottenplanen. Ett aktivitetsstråk mellan bebyggelsen och idrottsområdet kopplar samman omkringliggande gångstråk, spårvagnshållplatsen och idrottsaktiviteterna med Keillers Parks området.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2015-09-28. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K- 2-5256.

Byggande pågår.

Det nya bostadsområdet byggs nu. Trafikkontoret bygger nya gator och ledningar och rustar upp hållplats Rambergsvallen. Du kan läsa mer om trafikkontorets arbete här.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
70 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Totalt ska det byggas ca 600 lägenheter i området plus en förskola. Läs mer om området Lundby Park här

stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0642/11
Diarienummer FK
FN6070/13
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder mm vid Rambergsvallen

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området