Plan- och byggprojekt

Backa/Gamlestaden - Ny Marieholmsbro

SDN Norra Hisingen, SDN Östra Göteborg. Stadsdel Backa och Gamlestaden.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny järnvägsbro över Göta Älv och Säveån. En ny gång- och cykelbro planeras utmed den nya järnvägsbron som ansluter i Tingstad vid Salsmästargatans nya läge och i Marieholm vid Waterloogatan. Detaljplanen medger även anläggning av ny lokalvägsbro samt ny gång- och cykelbro över Säveån. Syftet med detaljplanen är att öka kapaciteten på Hamnbanan och på så sätt säkerställa framtida godstransporter på järnväg, bland annat till och från Göteborgs Hamn. Förslaget innebär en ny bro över Göta älv samt ny bro över Säveån. Planen behandlar det område som direkt berörs av järnvägsprojektet samt förändringar av omgivande fastigheter och lokala trafiksystem.

Vad händer just nu?

Under 2013 sker Inlösen av fastigheter, rivning av byggnader och förberedande av mark inför byggstart. Iordningställandet av bron som samordnas med Marieholmstunneln och det gemensamma projektet benämns "Marieholmsförbindelsen". Trafikverket ansvarar för utbyggnaden av Marieholmsförbindelsen. Byggstart beräknas till år 2013-2014.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0460/10
Diarienummer FK
FN1099/11
Planens formella namn
Detaljplan för ny Marieholmsbro inom stadsdelarna Backa och Gamlestaden i Göteborg

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2013-2014

Handläggare

Markägare

Huvudsakligen Göteborgs kommun, men även Trafikverket och privata markägare