Plan- och byggprojekt

Kviberg - Bostäder vid Varnhemsgatan

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Kviberg.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus med åtta nya lägenheter med särskild service. Nuvarande markanvändning är parkering.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0305/17
Diarienummer FK
FN5302/16
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Varnhemsgatan inom stadsdelen Kviberg.

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad