Plan- och byggprojekt

Bagaregården - Bostäder i Kv Fulufjället

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Bagaregården.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av tre befintliga bostäder.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-04-25. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5393.

Karta

Status och handlingar

  1. Enkel plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0687/09
Diarienummer FK
FN7042/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder i Kv Fulufjället inom stadsdelen Bagaregården i Göteborg

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun