Plan- och byggprojekt

Biskopsgården - Bostäder vid Norra Fjädermolnsgatan (BoStad2021)

Planområdet ligger vid Norra Fjädermolnsgatan i anslutning till Sommarvädersgatan.
Syftet med planen är att möjliggöra för uppförandet av bostäder samt till viss del lokaler för centrumändamål i gatuplan. Planförslaget möjliggör för flerbostadshus med 4 till 8 våningar och rymmer ca 190 bostäder.
Inom planområdet finns förutom kvartersmark, även allmän plats för natur och gångväg.


Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Sommarvädersgatan kommer att ges en karaktär av stadsgata med smalare körfält avgränsade med en mittremsa av gatsten för att få ner hastigheten i trafiken förbi området. Ny gång- och cykelbana byggs på Sommarvädersgatans östra sida för ökad tillgänglighet.

Trafikkontorets arbeten beräknas vara klara 2021.

Planen vann laga kraft 2017-10-18, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5420.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.899273404036137,57.73614323416647]},"properties":{"id":"BN1668/15","name":"Biskopsgården - Bostäder vid Norra Fjädermolnsgatan (BoStad2021)","address":"","preamble":"","header":"Biskopsgården - Bostäder vid Norra Fjädermolnsgatan (BoStad2021)","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1668/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 185

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1668/15
 • Diarienummer FK FN0214/16

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2018-12-31
 • Projektavslut 2021-12-31

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Magnus Bergström

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 24
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 2. Plan standardförfarande - startskede

 3. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 4. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 5. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.