Plan- och byggprojekt

Västlänken - Västra uppgången vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan

Syftet med planändringen är att möjliggöra en uppgång från Västlänkens Station Korsvägen vid korsningen Johannebergs- och Olof Wijksgatan. Uppgången föreslås integreras i en framtida tillbyggnad till Artisten. Utformning av uppgången ovan mark regleras i en kommande detaljplan för utveckling av universitetsområdet.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-02-21, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5392.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.98336471880535,57.69653151124194]},"properties":{"id":"BN1619/15","name":"Västlänken - Västra uppgången vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan","address":"","preamble":"","header":"Västlänken - Västra uppgången vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan","body":"Plan utökat förfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1619/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1619/15
 • Diarienummer FK FN2535/16
 • Planens formella namn Ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan, inom stadsdelen Lorensberg

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 00 00
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad och Akademiska hus

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.