Plan- och byggprojekt

Tuve - Bostäder i nordvästra Norumsgärde

Stadsdel Tuve.

Planen innebär att en bostadsbyggnad i två plan kan uppföras i ett skogsparti nordväst om Norumsgärde i Tuve. Enligt planen kan ett boende med särskild service, BMSS, byggas med cirka 10 lägenheter. Bostäderna får entréer mot gatan och uteplatser mot baksidan av huset.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-11-24, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5423.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0747/09
Diarienummer FK
FK4039/11
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder i nordvästra Norumsgärde inom stadsdelen Tuve i Göteborg.

Handläggare

Markägare

Göteborgs Kommun