Plan- och byggprojekt

Björlanda - Verksamheter vid Östergärde industriväg

Detaljplan avser möjliggöra för småindustri, kontor och lager inom fastigheten Helgered 32:1. Planområdet är obebyggt, men föreslås ges en större byggrätt än idag vilket ger utrymme för fler företag att etablera sig i kommunen.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2021-07-22, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5564.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.879722553764672,57.74923528315992]},"properties":{"id":"BN0727/13","name":"Björlanda - Verksamheter vid Östergärde industriväg","address":"","preamble":"","header":"Björlanda - Verksamheter vid Östergärde industriväg","body":"Plan standardförfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0727/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0727/13
 • Planens formella namn Detaljplan för verksamheter vid Östergärde industriväg inom stadsdelen Björlanda

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Lise-Lotte Lundh Bonde

Administratör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 54
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privat

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.