Plan- och byggprojekt

Västlänken - station Centralen

SDN Centrum.

Läget för en ny pendeltågstunnel med stationer under Göteborg är fastlagd sedan tidigare. 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg.

Vid Centralstationens norra del planeras för en ny station för Västlänken. Detta område är också en självklar punkt för stadsutveckling. Stadsutvecklingen bygger på att platsen är en regional knutpunkt med goda förutsättningar för handel, kontor, mötesplatser för kultur samt torg och mindre parker.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden/kommunfullmäktige får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

  • Diarienummer SBKBN0636/11
  • Diarienummer FKFN6468/12
  • Planens formella namn Västlänken, Station Centralen med omgivning, inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området