Plan- och byggprojekt

Askim - Vård och bostäder vid Fjordvägen

Förslaget till detaljplan innebär kortfattat att pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus samt en byggnad avsedd för vård inom fastigheterna Hovås 57:37 – 39. Planen innebär att ca 16 bostäder kan byggas i 1-2 våningshus (totalt 1950 m²). Flerbostadshusen ska komplettera utbudet av boendeformer i området.
Vårdbyggnaden kan bli max 1700 m² fördelat på två våningar (varav en som suterrängvåning). Vårdbyggnaden ska kunna inrymma lokaler där Stiftelsen Änggårdens Hospice kan bedriva sin verksamhet.
Bebyggelsen utformas och placeras så att Gamla Säröbanans funktion för gång- och cykeltrafik m.m. inte påverkas nämnvärt och så att viss utsiktsmöjlighet över landskapet kvarstår från Gamla Säröbanan och omkringliggande bebyggelse.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-02-07, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5490.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.928433940295136,57.61695884106619]},"properties":{"id":"BN0647/15","name":"Askim - Vård och bostäder vid Fjordvägen","address":"","preamble":"","header":"Askim - Vård och bostäder vid Fjordvägen","body":"Plan utökat förfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0647/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0647/15
 • Diarienummer FK FN8308/16
 • Planens formella namn Detaljplan för vård och bostäder vid Fjordvägen inom stadsdelen Askim.

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 00 00
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privat fastighetsägare

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - Överklagad

  Planen är för närvarande överklagad

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.