Plan- och byggprojekt

Brottkärr - Närcentrum vid Brottkärrsmotet

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Planens syfte är att berika stadsdelen med ett tillskott av en bostadstyp som är underrepresenterad och bidrar till ett underlag för ett nytt närcentrum vid Brottkärrsmotet. Bostäder, handel och 600 arbetsplatser i ett strategiskt läge nära kollektivtrafik och service. Planen omfattar 650 nya bostäder och 30 000 kvm verksamhetsytor.

Nya Hovås - facebook

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen är laga kraftvunnen (2014-05-20). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5171.

Karta

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.
 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.
 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.
 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
650 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Planerade verksamhetsytor: Utbygnad Origohuset 5 000 m2, kontors och handelsfastigheter totalt 15 000 m2, kunskapsgalleria med skola åk 4-9, handel och kontor totalt 5 600 m2 2015 68 lägenheter med bostadsrätt byggstartades av HSB 2017 Brf Solgränd - 76 lägenheter färdigställdes av Skanska stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0453/08
Diarienummer FK
FN0244/11
Planens formella namn
Närcentrum vid Brottkärrsmotet inom stadsdelen Askim

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Skanska Nya Hem, HSB Göteborg, Veidekke Bostad, Next Step Group, Next Step Group.