Plan- och byggprojekt

Gårda - Kontor vid Ullevigatan

SDN Centrum. Stadsdel Gårda.

Den befintliga bebyggelsen söder om Ullevimotet kompletteras med tre högre kontorsbyggnader med möjlighet till kommersiell verksamhet i markplan. I planområdets norra del studeras även bostäder. Sammantaget tillkommer ca 110 000 kvadratmeter. En torgyta skapas i anslutning till Fabriksgatan - en funktion som saknas i stadsdelen i dagsläget. Planen innebär även en uträtning av Fabriksgatan mellan Drakegatan och Ullevigatan.

Läs mer om Gårda på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-09-03. Detta innebär att planen är gällande.

Förberedande arbeten

Den 14 januari 2019 fortsätter trafikkontoret arbetet med att dra ledningar till de nya kontorshusen vid Ullevigatan. Arbetet pågår fram till våren 2019.

Från och med byggstarten den 14 januari kommer Fabriksgatan, mellan Drakegatan och Ullevigatan, vara helt stängd för passage. Det gäller för alla trafikslag. Entréerna till Saxakademin, Cherry´s Thai Kitchen och Gårda Fabriker kommer dock att vara tillgängliga för gående och cyklister. Fordonstrafik kommer ut och in i området via Gårdamotet och Gårdabron. Du som går och cyklar kommer ledas om förbi arbetsplatsen.

Ledningsarbetet startade redan vintern 2018 men pausades på grund av att detaljplanen överklagades. Nu fortsätter alltså byggnationen av de nya kontorshusen, där Skanska och Platzer/ NCC beräknar vara färdiga 2022.

Platzers webbplats om Gårda Vesta

Skanskas webbplats om Citygate Göteborg

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0659/11
Diarienummer FK
FN3221/11
Planens formella namn
Detaljplan för kontor vid Ullevigatan inom stadsdelen Gårda

Handläggare

Markägare

Platzer fastigheter AB, Wallenstam AB samt Göteborgs stad. Göteborgs stads fastighetskontor har tecknat avtal med ett dotterbolag till Skanska Fastigheter AB om försäljning av del av området till Skanska