Plan- och byggprojekt

Naturreservatet Lärjeåns dalgång

SDN Angered, SDN Östra Göteborg. Stadsdel Olofstorp, Bergum, Angered, Hjällbo, Bergsjön, Kortedala och Gamlestaden.

Syftet med att bilda naturreservat för Lärjeåns dalgång är att säkerställa områdets stora natur-, kultur-, landskapsbilds- och friluftslivsvärden. Delar av området är av riksintresse för naturvården och ingår också i EU:s nätverk för skyddsvärd natur, Natura 2000. I Lärjeån finns lax, öring och flodpärlmussla och i ravinlandskapets ädellövskogar finns en intressant flora. Projektet finansieras delvis med statligt LONA-bidrag från Naturvårdsverket.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig naturreservatet i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Öppet hus på stadsbyggnadskontoret
Välkommen på öppet hus tisdagen den 18 juni mellan kl. 16:00-19:00 och onsdagen den 4 september mellan kl. 16.00-19:00 på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, plan 1 (en trappa ned).

Synpunkter kan lämnas senast 2019-09-30

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20
- Angerds bibliotek Angereds Torg 13
- Bergsjöns bibliotek Rymdtorget 8

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Information och samråd.

    Under arbetet med att ta fram förslag till naturreservat så ordnas informationsmöten för berörda och intresserade med möjlighet att lämna synpunkter. Särskilda samråd hålls med vissa myndigheter. Sakägare informeras särskilt och får tillfälle att yttra sig över förslaget.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1935/88

Handläggare