Plan- och byggprojekt

Billdal - Kolonilottsområde vid Hästebäck

Stadsdel Askim.

Befintligt planlagt odlingsområde söder om Uggledalsvägen ska utvecklas till kolonilottsområde med möjlighet för övernattning i stugor under odlingssäsongen. En del av området kommer fortsätta att användas för enbart odling.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-04-24, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5445.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0403/16
Diarienummer FK
FN6385712
Planens formella namn
Detaljplan för Kolonilottsområde vid Hästebäck inom stadsdelen Askim

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad