Plan- och byggprojekt

Västlänken - station Korsvägen

Stadsdel Heden, Johanneberg och Lorensberg.

En ny pendeltågstunnel under Göteborg innebär att 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg.

Korsvägen är en plats där vardagsliv möter kultur, evenemang och näringsliv.

Området är en viktig plats i Göteborg och i framtiden kommer Korsvägen att få en än starkare betydelse både lokalt, regionalt och nationellt, med Västlänken som katalysator för områdets utveckling. Biltrafiken minskas till fördel för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister.

Här utvecklas en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt där olika trafikslag samverkar på ett funktionellt sätt. Korsvägen utformas som ett sammanhållet och strukturerat stadsrum, som tar tillvara på historiska spår och samband där viktiga värden är kontinuitet i form av sammanhängande stadsväv, samspel mellan vistelseytor, byggnader, hållplatser och stråk samt flexibilitet i användning av platsen över tid. Bebyggelse i strategiska lägen definierar platser och hyser nya, kompletterande verksamheter.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-06-25, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5440.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0638/11
Diarienummer FK
FN2160/13

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018 (för Trafikverkets tunnel)

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området