Plan- och byggprojekt

Lorensberg - Universitetet vid Renströmsparken, del 1

Stadsdel Lorensberg.

Universitetet vid Renströmsparken ska bli en kreativ mötesplats för humaniora, kultur och konst i Göteborg och öppna sig mer mot allmänheten. Med nya kopplingar, bearbetad grönstruktur samt bebyggelse i strategiska lägen ska området utvecklas utifrån sin historia samt framtida anspråk. Detaljplanen innebär en utveckling av kvarteret Artisten vid Renströmsparken samt möjliggör en uppgång för Västlänken.

Vad händer just nu?

Planen har fått laga kraft (2021-06-22). Detta innebär att planen är gällande.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0548/11
Diarienummer FK
FN5410/16
Planens formella namn
Detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen Lorensberg

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad, Akademiska Hus, Higab och Parkeringsbolaget