Plan- och byggprojekt

Sävenäs - Bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan (Bostad2021)

Stadsdel Sävenäs.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 260 fler bostäder och skapa utrymme för en skola för årskurserna F-9 invid Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan intill Härlanda tjärn.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Länk till modell i Cityplanner
Modellen är inte exakt och är ett arbetsmaterial som ger en ungefärlig bild av exploateringen.

Vad händer just nu?

Trafikkontoret påbörjar ledningsarbeten
I mitten av maj 2020 påbörjar Trafikkontoret ledningsarbeten i Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan. Trafikkontoret kommer att schakta och ha anläggningsmaskiner på plats vilket innebär begränsad framkomlighet för gående, cyklister och biltrafik i arbetsområdet. Ledningsarbetet kommer att utföras etappvis och beräknas vara klart september 2021.
Byggnation av Härlandatjärnskolan
Under vecka 20 startar byggnationen av Härlandatjärnskolan (tidigare Robertshöjdskolan) och förberedande markarbeten för bodetablering och pålning sker. Pålning för den nya skolan kommer att pågå i cirka fyra veckor med start under vecka 21.

Tm2 bygger för Egnahemsbolaget
Tm2 har upphandlats av Egnahemsbolaget för byggandet av 34 bostadsrättslägenheter fördelade på sex loftgångshus i trä. Byggstart planeras preliminärt i september 2020 med markarbeten, sprängning, schaktning och grundläggning. Husen kommer preliminärt att vara färdigställda hösten 2021. Du kan läsa mer om projektet på Egnahemsbolagets webbplats.Planen vann laga kraft 2019-06-24, detta innebär att planen är gällande.

Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5439.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
260 bostäder är möjliga att byggas. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1429/15
Diarienummer TK
FN5983/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön.

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2019
    Projektavslut
    2021

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad/Bostadsbolaget