Plan- och byggprojekt

Änggården - Vård och forskning vid Per Dubbsgatan

Stadsdel Änggården.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ny bebyggelse där Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet tillsammans med näringslivsaktörer samverkar och stärker varandra. En utvecklingspotential av stort värde för regionen och riket uppnås genom en direkt koppling mellan forskning, undervisning, klinisk verksamhet samt näringsliv inom Life Science. Målet är att öka Västra Götalandsregionens attraktions- och innovationskraft inom Life Science, skapa ett internationellt center och i förlängningen förbättra folkhälsan. Den nya bebyggelsen omfattar ca 150 000 kvm BTA. Rivning av befintliga byggnader är ca 50 000 kvm. Hållplats Sahlgrenskas huvudentré förskjuts västerut och byggs över med en huskropp som binder samman de olika verksamheterna. Utvecklingen av området ska förbättra de stadsmässiga kvaliteterna, öka tryggheten samt möjliggöra attraktiva stadsrum och mötesplatser. Den föreslagna bebyggelsen minskar den barriär som Per Dubbsgatan i dag utgör för allmänheten genom att skapa ett gångstråk ovanpå byggnaden över gatan. Detaljplanen ska ge förutsättningar för ombyggnad av Per Dubbsgatan där fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras.

En enkel 3D-modell där du själv kan se byggnaderna från olika vinklar visas här >>

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0563/13
Diarienummer FK
FN3705/12
Planens formella namn
Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården

Handläggare