Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Studentbostäder på Olofshöjd (BoStad2021)

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta inom befintligt studentbostadsområde vid Utlandagatan i Krokslätt. Förtätningen ska ske genom byggnation av två huskroppar med cirka 99 studentbostäder, detta i samklang med befintlig bebyggelse i rött tegel.Denna plan ingår Bostad2021. Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och
byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara
färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-02-22. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5380.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.992791003841386,57.68715842603094]},"properties":{"id":"BN0815/14","name":"Krokslätt - Studentbostäder på Olofshöjd (BoStad2021)","address":"","preamble":"","header":"Krokslätt - Studentbostäder på Olofshöjd (BoStad2021)","body":"Plan standardförfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0815/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 97

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0815/14
 • Diarienummer FK FN5220/15
 • Planens formella namn Detaljplan för Studentbostäder på Olofshöjd inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg, en del av Jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2017

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Malin Lorentsson

Projektledare/exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 46
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.