Plan- och byggprojekt

Lunden - Nya bostäder vid Danska Vägen

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Lunden.

Syftet med planarbetet är att göra det möjligt att pröva ny bebyggelse av cirka 130-160 bostäder. Förslag är påbyggnader på 3-4 våningar och ny byggnadsvolym på tillfällig markparkering. Ny byggnad med åtta lägenheter med särskild service (BmSS), tillbyggnad av Katolska skolan och påbyggnad av Hotell Örgryte med fler hotellrum eller bostäder och kontor. Längs Danska vägen görs det möjligt att etablera verksamheter på förhöjda bottenvåningar i nybyggnad. Ett viktigt stråk genom planområdet övergår till allmän plats mark. Parkering ordnas inomkvartersmark. Vid nybyggnation kommer värdefulla träd att fällas och kompensationsåtgärder kommer att krävas.

Vad händer just nu?

Med undantag för den södra delen vann planen laga kraft 2018-04-19. Detta innebär att planen i övrigt är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5442.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0343/12
Diarienummer FK
FN4044/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder, påbyggnader och verksamheter vid Danska vägen inom stadsdelen Lunden

Handläggare

Markägare

Privata