Plan- och byggprojekt

Lunden - Nya bostäder vid Danska Vägen

Syftet med planarbetet är att göra det möjligt att pröva ny bebyggelse av cirka 130-160 bostäder. Förslag är påbyggnader på 3-4 våningar och ny byggnadsvolym på tillfällig markparkering. Ny byggnad med åtta lägenheter med särskild service (BmSS), tillbyggnad av Katolska skolan och påbyggnad av Hotell Örgryte med fler hotellrum eller bostäder och kontor. Längs Danska vägen görs det möjligt att etablera verksamheter på förhöjda bottenvåningar i nybyggnad. Ett viktigt stråk genom planområdet övergår till allmän plats mark. Parkering ordnas inomkvartersmark. Vid nybyggnation kommer värdefulla träd att fällas och kompensationsåtgärder kommer att krävas.

Vad händer just nu?

Med undantag för den södra delen vann planen laga kraft 2018-04-19. Detta innebär att planen i övrigt är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5442.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.00788437207976,57.70912973506573]},"properties":{"id":"BN0343/12","name":"Lunden - Nya bostäder vid Danska Vägen","address":"","preamble":"","header":"Lunden - Nya bostäder vid Danska Vägen","body":"Plan utökat förfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0343/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0343/12
 • Diarienummer FK FN4044/15
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder, påbyggnader och verksamheter vid Danska vägen inom stadsdelen Lunden

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Andrea Wernersson

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 13 41
 • E-post andrea.wernersson@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privata

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.